مهدی کاظمی

مدیر سایت دستیار فناوری / مدرس دروس مهندسی شبکه ، امنیت و تجارت الکترونیک